Algemene voorwaarden websitegebruik en e-commerce

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Yunus Publishing
Kluisstraat 90
3550 Heusden-Zolder
mail@jonasslaats.net
Tel: 0498 16 77 40

Ondernemings- en BTW-nr

BE0876479726

Yunus Publishing is een kleine onderneming met vrijstelling van BTW.

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Yunus Publishing is de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube, Flickr,… als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers en mobiele toestellen waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

E-commerce en verkoopsvoorwaarden

Productbeschrijvingen op de website

Alle producten die op jonasslaats.net aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Yunus Publishing, de beheerder van jonasslaats.net, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten in de beschrijvingen van de aangeboden producten.

Prijzen

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden.

Betaling

De betalingen gebeuren via de diensten van Mollie, die instaan voor een veilige online betaling (d.m.v. o.a. bancontact, kredietkaart, iDeal) of via rechtstreekse overschrijving. De bestelde producten worden pas verzonden van zodra de betaling ontvangen is. Indien de klant een factuur wenst, kan deze per email opgevraagd worden.

Beschikbaarheid

De producten worden op de website aangeboden tot uitputting van voorraad. Yunus Publishing doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Voor de boeken die Yunus Publishing verkoopt, wordt daarom ook vaak via print-on-demand gewerkt. Wij behouden het recht de leverdatum uit te stellen indien het product tijdelijk niet meer voorradig is of niet snel leverbaar door producent of andere leveranciers. Het kan echter gebeuren dat een specifiek artikel niet meer geproduceerd wordt en dus ook in de toekomst niet meer beschikbaar zal zijn; in dat geval informeren wij u zo snel mogelijk en heeft u het recht uw bestelling te annuleren.

Yunus Publishing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Leveringen

Afzetgebied

De op de site gekochte producten worden geleverd in België en Nederland. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling.

Verzendkosten

Voor de verzending wordt een standaard forfait aangerekend van 3€ ongeacht het precieze bedrag van de aankoop.

Verzendmethode

De producten die op de site aangeboden worden, worden verzonden via private koeriersdiensten of de nationale post.

Levertijd

Wij doen er alles aan om de producten die we op de website aanbieden zo snel mogelijk aan te leveren. De gemiddelde levertijd ligt tussen de 4 en de 14 dagen. Voor verschillende boeken werken we via print-on-demand. Daardoor kan het soms even duren voor de boeken gedrukt en verzonden worden. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor een levering die te laat aankomt of een levering die verloren gaat door overmacht, onvoorziene omstandigheden of door derden, met name de organisaties die instaan voor de levering. In geval van problemen zullen wij samen met de organisatie die instaat voor de levering op zoek gaan naar een oplossing. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen in het geval van een uitgeputte voorraad.

Retourbeleid

Verzakingsrecht

In overeenstemming met de Belgische wet van 6 april 2010 beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarin hij de overeenkomst kan herroepen, dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Het is voldoende dat de consument zijn herroeping schriftelijk verzendt (per post of via mail) vóór het verstrijken van deze termijn. Voor goederen gaat die termijn in de dag na de levering aan de consument, als aan alle verplichtingen voldaan wordt. Voor diensten gaat deze termijn in de dag na het afsluiten van de overeenkomst, als aan alle verplichtingen voldaan wordt. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is de onderneming gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten. Indien het om het retourneren van een bestelling die via de webshop geplaatst werd, gaat, is de klant verantwoordelijk voor eventuele kosten die hij/zij maakt voor terugzending. Eventuele kosten die de klant maakt voor het retourneren kunnen dus niet op Yunus Publishing verhaald worden.

Terugsturen van een foutief geleverd of beschadigd product

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendkosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.

Artikelen die door de klant beschadigd werden

Yunus Publishing kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Garantie

De garantie is deze die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestemde beperkingen. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs voorgelegd te worden. De beslissing of het product onder garantie valt, wordt steeds gemaakt door de fabrikant of leverancier van het product. Het artikel wordt door ons naar de leverancier of producent gestuurd. Deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt.

De garantie wordt beperkt tot vervanging van de gelijkwaardig producten. De garantie vervalt indien de bij het product meegedeelde onderhoudsvoorschriften of handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het product of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

Overeenkomst tussen u en Yunus Publishing

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Yunus Publishing wanneer Yunus Publishing de bevestiging ontvangt van uw bestelling op jonasslaats.net.

Yunus Publishing kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervan op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn van maximaal 3 weken nadat u uw bestelling plaatste. Yunus Publishing behoudt het recht uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar mail@jonasslaats.net.

Taal van de overeenkomst

Jonasslaats.net is beschikbaar in het Nederlands. Deze taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Yunus Publishing, de beheerder van jonasslaats.net.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Yunus Publishing kan niet waarborgen dat jonasslaats.net ononderbroken of foutloos zal functioneren. Yunus Publishing geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van jonasslaats.net noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via jonasslaats.net.

Jonasslaats.net wordt door Yunus Publishing ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis. Yunus Publishing legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld.

Alle aanbiedingen van Yunus Publishing zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Yunus Publishing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst Yunus Publishing elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Yunus Publishing zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van jonasslaats.net, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website of aankopen via de geïntegreerde e-commerce valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Hasselt.

Voor geschillen kan je ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Via dit platform kan u beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting.