Privacyverklarking

Yunus Publishing (de beheerder van jonasslaats.net) hecht veel waarde aan de bescherming en privacy van uw persoonlijke gegevens. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Toepasselijkheid

Yunus Publishing houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Contact

Yunus Publishing is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens: 

Yunus Publishing
Kluisstraat 90
3550 Heusden-Zolder
mail@yunuspublishing.org
Tel: 0498 16 77 40

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van de jonasslaats.net website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Yunus Publishing verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • het versturen van nieuwsbrieven, indien u zich daarop abboneert (gerechtvaardigd belang);
 • de verkoop van boeken die op jonasslaats.net worden aangeboden. (uitvoering overeenkomst).

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Persoonsgegevens die kunnen verzameld worden

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen,…)

Yunus Publishing verzamelt enkel persoonsgegevens die u zelf meedeelt op verschillende wijze (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact,…). Yunus Publishing verzamelt geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Yunus Publishing verzamelt gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting);
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via Dropbox);
 • het verzorgen van financiële administratie.

Yunus Publishing geeft nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maakt Yunus Publishing hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Yunus Publishing de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (d.w.z. niet aan andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou kunnen opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Yunus Publishing geeft uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kan Yunus Publishing persoonsgegevens delen met derden indien u daar (schriftelijk of elektronisch) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Yunus Publishing verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Wie voor het eerst onze site bezoekt, kan kiezen om al dan niet cookies toe te staan om het gebruik van de website te volgen. Deze keuze op zich wordt logischerwijs in een cookie bijgehouden. Daarnaast houden we in onze cookies ook enkele gegevens van google analytics bij. Ook voor het bijhouden van verkoop en betalingen via de Woocommerce plugin houden we cookies bij. Tot slot zijn er nog enkele louter functionele cookies zonder de welke de site niet kan werken. We houden verder geen persoonlijke data bij over deze bezoeken, en sturen hier ook niets van door naar derden. Andere waarden in onze cookie worden enkel bijgehouden indien u ons daar expliciet de toestemming voor verleent.

Bewaartermijn

Yunus Publishing bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Yunus Publishing verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U hebt recht op gegevenswisseling (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Zo hebt u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).
Indien u zich wenst af te melden van de nieuwsbrief, geven we u de mogelijkheid bij iedere verzending van de nieuwsbrief.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

Yunus Publishing kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 3 november 2021. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.